Skip to main content

Algemene Voorwaarden

 1. Algemene bepalingen

Deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke overeenkomt tussen Ondernemingskracht BV, met maatschappelijke zetel te Beekstraat 17, 2800 Mechelen, en ingeschreven in de KBO onder nummer 0780.406.174 (“Ondernemingskracht”), en de contracterende partij bij een overeenkomst voor afname van diensten van Ondernemingskracht (“de Klant”). 

 1. Offerte – Overeenkomst

De overeenkomst tussen de Klant en Ondernemingskracht komt tot stand na ontvangst door Ondernemingskracht van de door de Klant ondertekende offerte, dan wel de eerdere aanvang – met akkoord van de Klant – van de diensten die het voorwerp uitmaken van de offerte.

Door het bevestigen van zijn akkoord met de offerte of (begin van) uitvoering van de diensten aanvaardt de Klant onvoorwaardelijk en onherroepelijk deze Algemene Voorwaarden dewelke een integraal onderdeel uitmaken van de offerte. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen dan tegenstelbaar indien Ondernemingskracht deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. De toepassing van andere (afwijkende of aanvullende) voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten zelfs indien deze niet geval per geval uitdrukkelijk door Ondernemingskracht worden geweigerd.

Ondernemingskracht heeft op elk moment het recht om fouten in een offerte recht te zetten of de offerte in te trekken tot zolang ze niet werd aanvaard door de Klant door ondertekening ervan binnen de in de offerte vermelde geldigheidstermijn.

De offerte is gebaseerd op de informatie die de Klant heeft verstrekt en de prijs is bepaald op basis van de in de offerte vermelde omvang van de diensten, tijdslijn, assumpties en afhankelijkheden. Indien de omvang van de diensten uitbreidt op vraag van de Klant, indien de tijdslijn wijzigt op vraag van de Klant of ingevolge handelingen of nalaten van de Klant (hierin begrepen vertragingen in de uitvoering, toe te schrijven aan de Klant), indien assumpties incorrect blijken, of afhankelijkheden niet tijdig voldaan zijn, kan dit een negatieve impact hebben om de uitvoering van de diensten (onder meer wat betreft beschikbaarheid van Ondernemingskracht medewerkers, tijdslijn, en prijs). Ondernemingskracht draagt geen verantwoordelijkheid voor dergelijke impact en de gevolgen ervan zullen in hun totaliteit door de Klant worden gedragen. De effectieve impact (onder meer prijswijziging, wijziging tijdslijn) zal worden geformaliseerd in een nieuwe offerte of wijziging aan de bestaande overeenkomst. In dergelijke situatie heeft Ondernemingskracht het recht om de uitvoering van de diensten op te schorten totdat dergelijke wijzigingen door de Klant zijn aanvaard. 

 1. De diensten

Ondernemingskracht gaat een inspanningsverbintenis aan voor de levering van de diensten. Geen enkel element van de in de offerte vermelde diensten kan als resultaatsverbintenis in hoofde van Ondernemingskracht worden beschouwd, niettegenstaande enige tegenstrijdige bepaling in de offerte of door Ondernemingskracht verstrekte documentatie. De Klant blijft als enige verantwoordelijk voor de beslissingen aangaande diens bedrijfsactiviteiten.

Ondernemingskracht verbindt er zich toe de diensten uit te oefenen op een professionele manier. Ondernemingskracht is vrij in de organisatie van de uitvoering van de diensten, zij het in overleg met de Klant onder meer wat betreft planning en aanwezigheid van Ondernemingskracht medewerkers op locaties van de Klant. Ondernemingskracht heeft het recht om voor de uitvoering van bepaalde diensten beroep te doen op door haar gekozen onderaannemers, zij het dat Ondernemingskracht verantwoordelijk blijft ten aanzien van de Klant voor de door haar onderaannemers, in die hoedanigheid, uitgevoerde diensten.

De Klant erkent en aanvaardt dat de efficiënte en tijdige uitvoering van de diensten mede afhankelijk is van de medewerking van de Klant, en de Klant verbindt er zich onder meer toe tijdig alle informatie en documenten, noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht, ter beschikking te stellen van Ondernemingskracht, tijdig het nodige personeel ter beschikking te stellen, tijdig de nodige beslissingen te nemen, en Ondernemingskracht de nodige toegang te verstrekken tot diens locaties, personeel, en systemen. De Klant zal op de vereiste wijze meewerken aan de uitvoering van de opdracht, in overeenstemming met toepasselijke regels en wetgeving. Enige vertraging in de uitvoering van de diensten door Ondernemingskracht, te wijten aan het niet tijdig nakomen van bovenvermelde afhankelijkheden door de Klant, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant.

De Klant verbindt zich ertoe de medewerkers van Ondernemingskracht die belast zijn met de uitvoering van de prestaties tijdens de gewone werkuren en volgens de toegangs-en veiligheidsregels van het bedrijf van de Klant – dewelke tijdig vooraf aan Ondernemingskracht dienen te worden meegedeeld – toegang te verschaffen tot alle ruimtes en middelen die noodzakelijk zijn om Ondernemingskracht toe te laten de prestaties adequaat uit te voeren.

De Klant aanvaardt dat de tijdsplanning van de diensten kan worden beïnvloed als partijen tussentijds overeenkomen om de aanpak, werkwijze of omvang van de diensten uit te breiden of te wijzigen, en overeenkomstig artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden.

 1. Vergoeding, facturatie en betaling – Rapportering

Alle bedragen zijn in euro uitgedrukt en exclusief belastingen (waaronder B.T.W.) alsook exclusief eventuele reis-,verblijf-, en administratiekosten tenzij anders aangegeven in de offerte. Behoudens andersluidende bepaling in de offerte bestaat de vergoeding uit een combinatie van een vaste minimumvergoeding en een variabele component. Teneinde Ondernemingskracht toe te laten de variabele component te berekenen zal de Klant tijdig en conform de overeengekomen frequentie (maandelijks tenzij anders overeengekomen) de nodige, correcte en volledige informatie rapporteren aan Ondernemingskracht. Indien redelijkerwijs mogelijk zal de Klant aan Ondernemingskracht tevens toegang verstrekken tot het relevante deel van diens systemen teneinde Ondernemingskracht toe te laten de relevante informatie (onder meer de KPI’s die de variabele vergoedingscomponent bepalen, waaronder offerte-, order intake Klant, door de Klant gefactureerde bedragen, gegenereerde leads) rechtstreeks te verifiëren.

Indien de Klant nalaat deze verplichtingen na te komen, of indien Ondernemingskracht redelijkerwijs vermoedt dat de verstrekte informatie niet volledig of incorrect is, is Ondernemingskracht gerechtigd diens audit recht overeenkomstig artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden uit te oefenen. Het facturatieschema voor de diensten is opgenomen in de offerte. Facturen zijn betaalbaar op de vervaldag en op het rekeningnummer zoals vermeld op de facturen. De Klant is niet gerechtigd tot schuldvergelijking ten aanzien van Ondernemingskracht.

Bij niet-betaling van een niet-geprotesteerde factuur op de vervaldag is de Klant van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een interest verschuldigd van 1% per begonnen maand op het verschuldigde bedrag. Bovendien is de Klant bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een niet-geprotesteerde factuur binnen 10 dagen na ingebrekestelling van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totaalbedrag van de factuur met een minimum van 250 euro. Daarnaast heeft Ondernemingskracht in dat geval het recht om haar verbintenissen op te schorten tot op het moment van de volledige betaling. Ondernemingskracht is tevens gerechtigd de kosten van (buiten)gerechtelijke invordering van facturen op de Klant te verhalen.

Indien de Klant facturen wenst te protesteren dient het Ondernemingskracht hiervan onverwijld en in elk geval voor de vervaldag per gemotiveerd aangetekend schrijven te informeren, bij gebreke waarvan de factuur geacht wordt definitief aanvaard te zijn.

 1. Vertrouwelijke informatie

Alle informatie, mondeling of schriftelijk verkregen van de andere partij, in gelijk welke vorm ook, waarvan redelijkerwijze aangenomen kan worden dat zij vertrouwelijk is (onder meer informatie die uitdrukkelijk als vertrouwelijk is benoemd, of dewelke redelijkerwijs als vertrouwelijk moet worden beschouwd gelet op haar aard of de omstandigheden waarin deze werd verkregen), dient vertrouwelijk behandeld te worden door partijen en mag uitsluitend gebruikt worden voor de doeleinden van de overeenkomst tussen Ondernemingskracht en de Klant. Elk van de partijen mag de vertrouwelijke informatie van de andere partij enkel meedelen aan haar werknemers, freelancers, onderaannemers, zaakvoerders, bestuurders, en adviseurs, en deze van aan haar verbonden ondernemingen (de “Vertegenwoordigers”) in de mate redelijkerwijs nodig voor de uitvoering van de overeenkomst, en dan slechts op voorwaarde dat elk van de Vertegenwoordigers gebonden is door een wettelijke geheimhoudingsplicht dan wel schriftelijke vertrouwelijkheidsverplichtingen equivalent aan dit artikel 5. De ontvangende partij is verantwoordelijk voor inbreuken op deze vertrouwelijkheidsverplichtingen door diens Vertegenwoordigers. Ondernemingskracht heeft het recht om het bestaan van de overeenkomst met de Klant bekend te maken voor publiciteits- en andere commerciële doeleinden.

Worden niet als vertrouwelijke informatie beschouwd: (i) informatie waarvan de ontvangende partij reeds kennis had, zonder vertrouwelijkheidsverplichting, voorafgaand aan de ontvangst ervan in het kader van de overeenkomst tussen partijen; (ii) informatie die door de ontvangende partij van een derde partij wordt verkregen, zonder vertrouwelijkheidsverplichtingen; (iii) informatie die in het publieke domein is of terecht komt zonder inbreuk door de ontvangende partij op diens vertrouwelijkheidsverplichtingen; (iv) informatie die door de ontvangende partij wordt ontwikkeld zonder gebruik van of verwijzing naar de vertrouwelijke informatie van de andere partij; en (v) informatie waarvoor schriftelijke toestemming tot openbaarmaking wordt verstrekt door de delende partij. 

Ingeval van een wettelijke verplichting tot vrijgave van vertrouwelijke informatie van de andere partij, of een administratieve of gerechtelijke procedure waarbij de openbaarmaking van de vertrouwelijke informatie van de andere partij wordt gelast, zal de gelaste partij, in de mate wettelijk toegestaan, de andere partij hiervan onverwijld in kennis stellen en zal zij redelijke maatregelen treffen teneinde de vertrouwelijkheid van de gedeelde informatie te beschermen, onder meer door de autoriteiten in kennis te stellen van de vertrouwelijkheidovereenkomst tussen partijen. 

 1. Intellectuele eigendom

Alle rechten, hierin begrepen de intellectuele eigendomsrechten (onder meer (niet-exhaustieve lijst) auteursrechten, databankrechten, merkrechten), in enig door Ondernemingskracht aan de Klant ter beschikking gesteld materiaal (hierin begrepen de vertrouwelijke informatie van Ondernemingskracht), of door Ondernemingskracht voor de Klant ontwikkeld materiaal (hierin begrepen de deliverables zoals beschreven in de offerte) behoren exclusief aan Ondernemingskracht toe. Niets in deze Algemene Voorwaarden, een offerte of overeenkomst tussen de partijen strekt ertoe enige rechten over te dragen aan de Klant. Mits tijdige betaling van de aan Ondernemingskracht verschuldigde vergoeding wordt aan de Klant een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve licentie verstrekt voor het gebruik van de in de offerte vermelde deliverables voor de interne bedrijfsdoeleinden van de Klant. Het is de Klant in elk geval (niet-exhaustieve lijst) niet toegestaan dergelijke materialen te verkopen, commercialiseren of op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ondernemingskracht. Eventuele op de materialen, hierin begrepen de deliverables, van Ondernemingskracht vermelde meldingen (onder meer betreffende auteursrechten (copyright notice) en vertrouwelijkheid) mogen niet verwijderd worden door de Klant en dienen op elke kopie vermeld te worden.

De Klant dient Ondernemingskracht onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen van elke inbreuk op de (intellectuele eigendoms-) rechten van Ondernemingskracht waarvan de Klant kennis krijgt.

De Klant behoudt alle rechten, hierin begrepen de intellectuele eigendomsrechten, in materiaal van de Klant dat in het kader van de overeenkomst aan Ondernemingskracht ter beschikking wordt gesteld. De Klant verleent Ondernemingskracht voor de duur van de overeenkomst een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, kosteloze licentie op de door de Klant ter beschikking gestelde materialen  voor gebruik in het kader van de uitvoering van de diensten. In dit geval vrijwaart de Klant Ondernemingskracht en stelt deze schadeloos voor alle aanspraken van derden aangaande een vermeende inbreuk op de (intellectuele eigendoms-)rechten van een derde door het gebruik door Ondernemingskracht van de materialen van de Klant.

 1. Privacy

In de mate dat Ondernemingskracht persoonsgegevens van de Klant verwerkt (elk zoals gedefinieerd in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming of “AVG”)) in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de Klant, is de Klant de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens, en Ondernemingskracht de verwerker (telkens zoals gedefinieerd in de AVG). De bepalingen specifiek van toepassing op dergelijke persoonsgegevensverwerking en de details van de verwerking zijn uiteengezet in de persoonsgegevensverwerkingsovereenkomst van Ondernemingskracht,  dewelke hierbij wordt geacht geïncorporeerd te zijn in de Algemene Voorwaarden. 

 1. Aansprakelijkheid

Enige vermeende inbreuken op de overeenkomst in hoofde van Ondernemingskracht dienen per gemotiveerd aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht aan Ondernemingskracht binnen de acht kalenderdagen nadat de Klant kennis heeft gekregen van de inbreuk. Ondernemingskracht is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade of indirecte schade, voor verlies van inkomsten, gederfde winst, verlies van contracten of goodwill, verlies van of schade aan gegevens, reputatieschade, en de kost van het aanschaffen van alternatieve diensten. In geval van aansprakelijkheid zijn de remedies van de Klant beperkt tot herstel in natura door het aanbrengen door Ondernemingskracht van verbeteringen of het opnieuw presteren van de betreffende diensten. Indien herstel in natura redelijkerwijs niet mogelijk is, of indien Ondernemingskracht geen herstel in natura wenst te leveren, zal de aansprakelijkheid van Ondernemingskracht beperkt zijn tot door haar veroorzaakte rechtstreekse schade welke aansprakelijkheid per aansprakelijkheidsgrond beperkt is tot 50% van de vergoeding die door de Klant voor de relevante diensten is betaald gedurende de 12 maanden die voorafgaan aan het ontstaan van de aansprakelijkheid, en de totale aansprakelijkheid (alle vorderingen samen genomen) zal beperkt zijn tot de door de Klant voor de relevante diensten betaalde vergoeding. 

Bovenvermelde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet in de mate deze niet toegestaan zijn onder toepasselijk recht.

 1. Opschorting of beëindiging

Tenzij anders overeengekomen is de overeenkomst er een van beperkte duur, welke duur in de overeenkomst wordt vastgelegd. 

Het is de Klant niet toegestaan om de overeenkomst vroegtijdig zonder reden te beëindigen, bij gebreke waarvan (i) de vaste minimumvergoeding zoals bepaald in de overeenkomst verschuldigd blijft (in de mate nog niet betaald), (ii) de variabele vergoedingscomponent verschuldigd is voor de periode tot aan de effectieve beëindiging van de overeenkomst, en (iii) de Klant bijkomend een vergoeding verschuldigd is van {2,500 EUR} per resterende maand na beëindiging. Deze vergoedingen worden in hun totaliteit betaalbaar op het ogenblik van effectieve beëindiging.

In geval dat de Klant zijn verplichtingen niet nakomt en in gebreke blijft deze te herstellen binnen een termijn van 30 dagen na ingebrekestelling door Ondernemingskracht, of nog in geval van faillissement, ontbinding of vereffening, of in geval van onvermogend worden van de Klant, mag Ondernemingskracht de overeenkomst beëindigen met onmiddellijke ingang zonder enige beëindigingsvergoeding verschuldigd te zijn. In dergelijke situatie blijft de vergoeding overeenkomstig bovenvermelde (i) – (iii) door de Klant verschuldigd.

In geval Ondernemingskracht haar verplichtingen op ernstige wijze niet nakomt en in gebreke blijft deze te herstellen binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van ingebrekestelling door de Klant, of nog in geval van faillissement, ontbinding of vereffening, of in geval van onvermogend worden van Ondernemingskracht, mag de Klant de overeenkomst beëindigen met onmiddellijke ingang. In dergelijke situatie blijft de vergoeding overeenkomstig bovenvermelde (i) – (ii) door de Klant verschuldigd. Hetzelfde geldt bij beëindiging wegens overmacht overeenkomstig artikel 10.

In situaties waarin Ondernemingskracht de overeenkomst mag beëindigen mag het naar eigen keuze, als alternatief, de overeenkomst opschorten.

Bepalingen in de Algemene Voorwaarden die expliciet of gelet op hun aard bedoeld zijn van toepassing te blijven na beëindiging van de overeenkomst, zullen van toepassing blijven na einde van de overeenkomst (hierin begrepen (niet exhaustief) de betalingsverplichtingen (art. 4), en artikels 5, 6, 8, 11, 12, 13 en 14).

 1. Overmacht

Overmacht is elke gebeurtenis redelijkerwijs buiten de controle van de partij die zich er op beroept en die nakoming van de verplichtingen van die partij geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt, hierin begrepen natuurrampen, gewapende conflicten, sociale onrust, ziekte en epidemie, stroom en telecommunicatieonderbrekingen, economische factoren (zoals leveringsvertraging), ongevallen (zoals brand, explosie, machinebreuk) en overheidsingrijpen.

De getroffen partij zal de andere partij zo snel mogelijk en uiterlijk 2 werkdagen nadat zij kennis heeft gekregen van de overmacht inlichten over de overmachtssituatie en het bewijs hiervoor leveren.

De partij die zich beroept op overmacht kan niet contractueel of buitencontractueel aansprakelijk gesteld worden voor niet-nakoming van haar verbintenissen in de mate te wijten aan overmacht, voor de duur van de overmacht. Indien deze duur langer is dan 2 maanden, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden.

 1. Niet-afwerving

Tijdens de duur en gedurende 182 maanden na de beëindiging van de overeenkomst zal de Klant geen werknemers, consultants, Vertegenwoordigers of onderaannemers, die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht hun statuut, rechtstreeks noch onrechtstreeks (hierin begrepen (niet limitatief) aan de Klant verbonden ondernemingen, of aanwervings-en selectie kantoren), aanwerven, tewerkstellen (ongeacht de vorm van de samenwerking en hoedanigheid (e.g. als werknemer of consultant)), of benaderen met het oog op aanwerving of rechtstreekse of onrechtstreekse samenwerking. De Klant verbindt zich ertoe dergelijke verplichting ook aan diens verbonden ondernemingen op te leggen, en zal ten aanzien van de Klant verantwoordelijk zijn voor inbreuken door diens verbonden ondernemingen.

In geval van schending van dit artikel zal er per schending automatisch en van rechtswege door de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 25.000 EUR per inbreuk (of dergelijke hogere boete als door Ondernemingskracht verschuldigd aan een derde partij ingevolge de inbreuk op dit artikel door de Klant), onverminderd eventuele bijkomende schadevergoeding indien Ondernemingskracht kan aantonen hogere schade te hebben geleden.

 1. Audit recht

Ondernemingskracht mag audits laten uitvoeren door haar interne auditafdeling of door een externe, onafhankelijke, auditor, in het kader van de rapporteringsverplichtingen van de Klant overeenkomstig artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden. De Klant zal de volle medewerking verlenen aan deze audits. Audits worden ten minste vijftien dagen vooraf schriftelijk aangekondigd, tenzij dergelijke voorafgaande kennisgeving het doel van de audit in het gedrang zou brengen. Indien de audit werd uitgevoerd omdat de Klant in gebreke blijft diens verplichtingen overeenkomstig art. 4 uit te oefenen, of indien de audit materiële tekortkomingen in hoofde van de Klant vaststelt, zal de Klant (i) de vergoeding voor de diensten betalen zoals verschuldigd op basis van de resultaten van de audit, verhoogd met nalatigheidsinterest overeenkomstig artikel 4; (ii) de kosten van de audit vergoeden aan Ondernemingskracht; en dit onverminderd andere rechten en remedies waarover Ondernemingskracht beschikt. 

 1. Overige bepalingen

De Klant kan de overeenkomst noch geheel noch gedeeltelijk overdragen aan een derde partij, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ondernemingskracht.

Geen van beide partijen verkrijgt op grond van deze Algemene Voorwaarden enig recht of enige bevoegdheid om op te treden als werknemer, agent of vertegenwoordiger van de andere partij, voor welke doeleinden dan ook, of om de andere partij te verbinden op welke wijze dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) worden verklaard door een bevoegde instantie, dan zal die bepaling worden uitgesloten zonder de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen te beïnvloeden.

Het nalaten door Ondernemingskracht om de naleving van een deel van de overeenkomst te eisen kan niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van het recht om naleving te eisen.

Ondernemingskracht is gerechtigd om de Klant als referentie te vermelden voor marketing en commerciële doeleinden en op diens website, zonder de Klant om bijkomende uitdrukkelijke toestemming te moeten verzoeken. 

Op geen enkel ogenblik zullen de medewerkers van Ondernemingskracht als werknemer van de Klant beschouwd worden, en de Klant zal zich er van onthouden om ook maar enig gedeelte van het werkgeversgezag over de medewerkers van Ondernemingskracht uit te oefenen.  

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden, de offertes van Ondernemingskracht en de overeenkomsten tussen Ondernemingskracht en de Klant.

Partijen komen overeen om te goeder trouw en onverwijld te proberen geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden, een offerte of overeenkomst zo snel mogelijk op te lossen door middel van onderhandelingen tussen partijen. Als er binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving van het geschil door de klager aan de andere partij geen oplossing wordt gevonden, kan elke partij de zaak aanhangig maken bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, Afdeling Mechelen, die exclusief bevoegd zijn.

De Klant erkent dat inbreuken op de rechten (hierin begrepen de intellectuele eigendomsrechten) van Ondernemingskracht, inbreuken op de vertrouwelijkheidsverplichtingen van de Klant en op het niet-afwervingsbeding tot onherstelbare schade voor Ondernemingskracht kunnen leiden. Ondernemingskracht zal dan ook gerechtigd zijn, in geval van een dergelijke (dreigende) inbreuk, haar rechten te vrijwaren door middel van provisoire maatregelen en dwangbevelen.